دانلود اهنگ بنگ بنگ بنگ از سلنا گومز


دوست پسر جديدم قبلا مدل بوده

He looks way better than you x2

تيپش هم که از تو خيلي بهتره

My new boy, gets it how to get me

دوست پسر جديدم،کارشو بلده (ميدونه چطوري عشقشو ابراز کنه)

His love is deeper, you know

عشقش نسبت به من عميق تره،ميدوني منظورمو

He’s a real keeper, you know

واقعا هم وفا داره،خودت منظورمو ميدوني

Bang, bang, bang I’m breaking in

بنگ بنگ بنگ،درو ميشکونم

Stealing all my love back, giving it to him

عشقي که قبلا به تو دادم رو ميدزدم و ميدمش به دوست پسر جديدم

Bang, bang, bang, this time I win

بنگ بنگ بنگ،اين دفعه من برنده ميشم

I thought your love was all that,

Til I let him in

تا قبل از اينکه اونو ببينم،فکر ميکردم عشق فقط همينه

You’re gonna be the one (x4)

تو قراره اون يه نفر من باشي (هموني که هميشه منتظرش بودم)

That’s hoping

اميدوارم

You’re gonna be the one (x2)

۱۹

تو اون يه نفر من باشي

When I’m done having fun

وقتي خوش گذروندنم تموم بشه

You’re gonna be the one

تو اون يه نفر من ميشي

That’s broken

و در شکسته ست

(چون واسه ي دزديدن عشقش اونو شکونده)

My new boy knows the way I want it

دوست پسر جديدم،ميدونه که ميخوام چطوري باشه

He’s got more swagger than you x2

از تو مغرورتره

My new boy really likes to flaunt this

دوست پسر جديدم واقعا خودنمايي رو دوست داره

He’s not hiding me you know

منو قايم نميکنه،خودت ميدوني منظورم چيه

He’s showing me off you know

منو به همه نشون ميده،ميدوني منظورمو

Bang, bang, bang I’m breaking in

بنگ بنگ بنگ،درو ميشکونم

Stealing all my love back, giving it to him

عشقي که قبلا به تو دادم رو ميدزدم و ميدمش به دوست پسر جديدم

Bang, bang, bang, this time I win

بنگ بنگ بنگ،اين دفعه من برنده ميشم

I thought your love was all that,

۲۱

Til I let him in

تا قبل از اينکه اونو ببينم،فکر ميکردم عشق فقط همينه

You’re gonna be the one (x4)

تو قراره اون يه نفر من باشي (هموني که هميشه منتظرش بودم)

That’s hoping

اميدوارم

You’re gonna be the one (x2)

تو اون يه نفر من باشي

When I’m done having fun

وقتي خوش گذروندنم تموم بشه

You’re gonna be the one

تو اون يه نفر من ميشي

That’s broken

و در شکسته ست

(چون واسه ي دزديدن عشقش اونو شکونده)

I hope you slip and fall and trip

اميدوارم ليز بخوري و بيفتي و سفر کني به

All over my heart and just lay there alone

قلبم و تنها همونجا بموني

Yeah, you got what you wanted

آره،تو همون چيزي که ميخواستي رو

On your hands and knees,

روي دست و زانوهات به دست آوردي

Grasping for air, grasping for me

(دوست پسر جديدم)همونطور که واسه نفس کشيدن به هوا نياز داره،به منم نياز داره

Baby don’t hold your breath

۲۱

عزيزم بيخودي منتظر نمون

I’ve moved on to the next

من از تو گذشتم و رفتم پيش يه نفر ديگه

Bang, bang, bang I’m breaking in

بنگ بنگ بنگ،درو ميشکونم

Stealing all my love back, giving it to him

عشقي که قبلا به تو دادم رو ميدزدم و ميدمش به دوست پسر جديدم

Bang, bang, bang, this time I win

بنگ بنگ بنگ،اين دفعه من برنده ميشم

I thought your love was all that,

Until I let him in

تا قبل از اينکه اونو ببينم،فکر ميکردم عشق فقط همينهدانلود اهنگ بنگ بنگ بنگ از سلنا گومز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *