دانلود آهنگ خارجی رویای تو (Dream Of You (Mit Heppner از Schiller شیلر با متن ترانه

دانلود آهنگ خارجی رویای تو (Dream Of You (Mit Heppner از Schiller شیلر با متن ترانهI’ve been here all the timeمن تمام مدت اینجا بودمAs far as I know doing rightدورتر از اونی که فکرشو میکردیمI’ve always waited for the momentمن همیشه منتظره لحظه ای بودمThat you would come through my doorکه شاید تو از در بیای توشادلی موزیکBut this brought loneliness so farولی این تنهایی عمیقی آوردI lay my hand onto my heartدستم رو روی قلبم گزاشتمIs this the life I want to liveاین زندگی بود که من میخواستمIs this the dream I had of youاین رویایی بود که ازت داشتمNow I’m standing here aloneاکنون من اینجا تنها وایسادمWaiting on my ownانتظار میکشمشادلی موزیکFor something that will fill the emptinessچیزی پر خواهد کرد این زندگی پوچ راInside the moment that you mindدرون لحظه ی که تو فکرتهBut this is loneliness I knowولی این تنهاییه ، خوب میدونمI lay my hand onto my soulمن دستمو روی روحم گزاشتمloading…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *